We are UEHer

HRM Team

Nhân sự là một trong những nguồn lực, tài sản quý của UEH. Chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo UEH trong việc duy trì và phát triển tổ chức; đào tạo và phát triển nhân lực; thông tin và thực hiện các dịch vụ nhân sự nhằm đảm bảo cho UEH phát triển bền vững
https://hrm.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2020/07/img-slider-01-3.jpg
https://hrm.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png

Stt

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

Trưởng phòng
* Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Quản trị nguồn nhân lực

* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định
 • Phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy
 • Định biên
 • Tuyển dụng
 • Chế độ, chính sách
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm/điều động/luân chuyển công chức, viên chức
 • Bảo vệ chính trị nội bộ

* Công tác khác:

 02

Dương Minh Mẫn
Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng
38229272 (Ext. 12)
0984161783
mandm@ueh.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH
 • Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kỷ niệm chương
 • Đánh giá công chức, viên chức
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Giảng viên cao cấp/chính; Chuyên viên cao cấp/chính và tương đương
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 • Thống kê, dữ liệu nhân sự
 • Quản trị website đơn vị
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty
 • Tổ chức sự kiện
 • Văn thư, lưu trữ
 • Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền

* Công tác khác:

 • Bí thư Chi bộ khối Sinh viên 4
03
Nguyễn Quốc Anh
Cử nhân Quản lý công
Chuyên viên
38229272 (Ext. 22)
0383678882
anhnq@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Bồi dưỡng (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (1)
 • Văn thư, lưu trữ (2)
 • Cấp giấy xác nhận viên chức (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Tuyển dụng (1)
 • Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Quản lý website đơn vị (2)
 • Quản trị, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Công tác kiểm định quốc tế (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)
 • Tổ chức sự kiện (2)
 • Kê khai tài sản (3)
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị (3)
 • Chế độ nghỉ trong năm (3)
04
Phan Quang Dũng
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 13)
0913847722
dungpq@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Pháp chế (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn tiếng Anh và gia tăng tỷ lệ giảng viên quốc tế 2021 – 2025 (1)
 • Lương Nhà nước, nâng chuyển ngạch, phụ cấp (2)
 • Thu nhập tăng thêm UEH (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Quản lý nghiên cứu sinh toàn thời gian, nghiên cứu sau tiến sĩ (2)
 • Quản trị nội dung đơn vị trên cổng thông tin UEH (2)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)
 • Quản lý website đơn vị (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)
 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Bảo hiểm xã hội (1)
05
Nguyễn Huy Hiệu
Cử nhân Tiếng Anh
Chuyên viên chính
38229272 (Ext. 18)
0983100307
* Phụ trách các đầu việc:

 • Bảo hiểm xã hội (1)
 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)
 • Thẩm định đề án liên kết đào tạo (nhân sự) (3)
 • Quản lý Người lao động (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Bảo vệ chính trị nội bộ (2)
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Kê khai tài sản (3)
06
Phan Ngọc Mai
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
Chuyên viên
38229272 (Ext. 16)
0906613276
* Phụ trách các đầu việc:

 • Đánh giá viên chức, người lao động (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Chế độ, chính sách (1)
 • Quy hoạch viên chức, người lao động (1)
 • Bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm/điều động/luân chuyển viên chức, người lao động (1)
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (2)
 • Quản lý viên chức UEH làm việc tại nước ngoài (2)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Pháp chế (1)
 • Triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn tiếng Anh và gia tăng tỷ lệ giảng viên quốc tế 2021 – 2025 (1)
 • Lương Nhà nước, nâng chuyển ngạch, phụ cấp (2)
 • Thu nhập tăng thêm UEH (2)
 • Định biên (2)
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)
 • Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)
 • Thực hiện báo cáo thành tích khen thưởng các cấp (2)
07
Nguyễn Tú Ngọc
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 11)
0906312363
ngocnt@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Đào tạo trong và ngoài nước (1)
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm (2)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)
 • Kê khai tài sản (3)
 • Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
08
Nguyễn Thị
Hồng Phượng
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 15)
0382522688
phuongnth@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)
 • Tuyển dụng (1)
 • Quản lý nghiên cứu sinh toàn thời gian, nghiên cứu sau tiến sĩ (2)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Công tác kiểm định quốc tế (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Định biên (1)
 • Quy hoạch viên chức, người lao động (1)
 • Bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm/điều động/luân chuyển viên chức, người lao động (1)
 • Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Thu nhập tăng thêm UEH (2)
 • Quản lý Người lao động (3)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)

* Công tác khác:

 • Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản trị nguồn nhân lực
 • Tổ trưởng Công đoàn phòng Quản trị nguồn nhân lực
09
Nguyễn Minh Trí
Thạc sĩ Hệ thống
thông tin
Chuyên viên chính
38229272 (Ext. 14)
0913794837
* Phụ trách các đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Quản trị, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)
 • Quản trị nội dung đơn vị trên cổng thông tin UEH (2)
 • Quản lý Người lao động (2)
 • Quản lý website đơn vị (2)
 • Chế độ nghỉ trong năm (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (1)
 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Định biên (2)
 • Tổ chức sự kiện (2)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Thống kê, dữ liệu nhân sự (2)
Trưởng phòng
* Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Quản trị nguồn nhân lực

* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định
 • Phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy
 • Định biên
 • Tuyển dụng
 • Chế độ, chính sách
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm/điều động/luân chuyển công chức, viên chức
 • Bảo vệ chính trị nội bộ
 • Công tác pháp chế
Thạc sĩ Nguyễn Thị Đoan Trân
Dương Minh Mẫn
Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng
38229272 (Ext. 12)
DĐ: 0984161783
mandm@ueh.edu.vn

* Phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH
 • Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kỷ niệm chương
 • Đánh giá công chức, viên chức
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Giảng viên cao cấp/chính; Chuyên viên cao cấp/chính và tương đương
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 • Thống kê, dữ liệu nhân sự
 • Quản trị website đơn vị
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty
 • Tổ chức sự kiện
 • Văn thư, lưu trữ
 • Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền

* Công tác khác:

 • Bí thư Đoàn trường
 • Bí thư Chi bộ khối Sinh viên 4
Nguyễn Huy Hiệu
Nguyễn Huy Hiệu
Cử nhân Tiếng Anh
Chuyên viên chính
38229272 (Ext. 18)
0983100307

* Phụ trách các đầu việc:

 • Bảo hiểm xã hội (1)
 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Bảo vệ chính trị nội bộ (1)
 • Phát triển và điều chỉnh bộ máy tổ chức (1)
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Thạc sĩ Hệ thống
thông tin
Chuyên viên chính
38229272 (Ext. 12)
0913794837

* Phụ trách các đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Quản trị nội dung đơn vị trên cổng thông tin UEH (2)
 • Quản trị website đơn vị (2)
 • Quản lý hệ thống làm thêm giờ UEH (2)
 • Chế độ nghỉ trong năm (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Định biên (1)
 • Tổ chức sự kiện (1)
 • Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Thống kê, dữ liệu nhân sự (2)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (2)
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm (2)
Phan Ngọc Mai
Nguyễn Tú Ngọc
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 11)
0906312363
ngocnt@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

 • Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (1)
 • Quản trị, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm (2)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)
 • Văn thư, lưu trữ (2)
 • Cấp giấy xác nhận viên chức (3)
 • Kê khai tài sản (3)
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
Nguyễn Thị Hồng Phượng
Phan Quang Dũng
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 13)
0913847722
dungpq@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Lương Nhà nước, nâng chuyển ngạch, phụ cấp (2)
 • Thu nhập tăng thêm UEH (2)
 • Quản trị website đơn vị (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Chế độ, chính sách (1)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Quản trị nội dung đơn vị trên cổng thông tin UEH (2)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)
 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Bảo hiểm xã hội (1)
Huỳnh Thị Ngọc Ngân
Nguyễn Thị
Hồng Phượng
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 15)
0382522688
phuongnth@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

 • Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Tuyển dụng (1)
 • Đánh giá công chức, viên chức (1)
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm/điều động/luân chuyển
 • công chức, viên chức (1)
 • Quản lý nghiên cứu sinh toàn thời gian, nghiên cứu sau tiến sĩ (2)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Định biên (1)
 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Đánh giá công chức, viên chức (1)
 • Thu nhập tăng thêm UEH (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)

* Công tác khác:

 • Phó Bí thư Chi bộ Quản trị nguồn nhân lực

Copyright by UEH. All rights reserved.