We are UEHer

HRM Team

Nhân sự là một trong những nguồn lực, tài sản quý của UEH. Chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo UEH trong việc duy trì và phát triển tổ chức; đào tạo và phát triển nhân lực; thông tin và thực hiện các dịch vụ nhân sự nhằm đảm bảo cho UEH phát triển bền vững
https://hrm.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2020/07/img-slider-01-3.jpg
https://hrm.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png

Stt

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

 Trần Mai Đông
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trưởng phòng
38257954
0903969393
tmdong@ueh.edu.vn
* Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Quản trị nguồn nhân lực

* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định
 • Phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy
 • Định biên
 • Tuyển dụng
 • Chế độ, chính sách
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm/điều động/luân chuyển công chức, viên chức
 • Bảo vệ chính trị nội bộ

* Công tác khác:

 • Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

 02

Dương Minh Mẫn
Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng
38229272 (Ext. 12)
0984161783
mandm@ueh.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH
 • Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kỷ niệm chương
 • Đánh giá công chức, viên chức
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Giảng viên cao cấp/chính; Chuyên viên cao cấp/chính và tương đương
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 • Thống kê, dữ liệu nhân sự
 • Quản trị website đơn vị
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty
 • Tổ chức sự kiện
 • Văn thư, lưu trữ
 • Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền

* Công tác khác:

 • Bí thư Đoàn trường
 • Bí thư Chi bộ khối Sinh viên 4
03
Nguyễn Huy Hiệu
Cử nhân Tiếng Anh
Chuyên viên chính
38229272 (Ext. 18)
0983100307
* Phụ trách các đầu việc:

 • Bảo hiểm xã hội (1)
 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Bảo vệ chính trị nội bộ (1)
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (2)
 • Chế độ nghỉ trong năm (3)
 • Kê khai tài sản (3)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Tổ chức bộ máy (1)
04
Nguyễn Minh Trí
Thạc sĩ Hệ thống
thông tin
Chuyên viên chính
38229272 (Ext. 14)
0913794837
* Phụ trách các đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Quản trị nội dung đơn vị trên cổng thông tin UEH (2)
 • Chế độ nghỉ trong năm (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (1)
 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Định biên (1)
 • Tổ chức sự kiện (2)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Quản lý website đơn vị (2)
 • Thống kê,dữ liệu nhân sự (2)
05
Phan Ngọc Mai
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
Chuyên viên
38229272 (Ext. 16)
0906613276
* Phụ trách các đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Quản trị nội dung đơn vị trên cổng thông tin UEH (2)
 • Chế độ nghỉ trong năm (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (1)
 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Định biên (1)
 • Tổ chức sự kiện (2)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Quản lý website đơn vị (2)
 • Thống kê,dữ liệu nhân sự (2)
05
Nguyễn Tú Ngọc
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 11)
0906312363
ngocnt@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (1)
 • Quản trị, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm (2)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)
 • Văn thư, lưu trữ (2)
 • Cấp giấy xác nhận viên chức (3)
 • Kê khai tài sản (3)
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
06
Phan Quang Dũng
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 13)
0913847722
dungpq@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Lương Nhà nước, nâng chuyển ngạch, phụ cấp (2)
 • Thu nhập tăng thêm UEH (2)
 • Quản trị website đơn vị (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Chế độ, chính sách (1)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Quản trị nội dung đơn vị trên cổng thông tin UEH (2)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)
 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Bảo hiểm xã hội (1)
07
Nguyễn Thị
Hồng Phượng
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 15)
0382522688
phuongnth@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Tuyển dụng (1)
 • Đánh giá công chức, viên chức (1)
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm/điều động/luân chuyển công chức, viên chức (1)
 • Quản lý nghiên cứu sinh toàn thời gian, nghiên cứu sau tiến sĩ (2)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Định biên (1)
 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Thu nhập tăng thêm UEH (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)

* Công tác khác:

 • Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản trị nguồn nhân lực
Tiến sĩ Bùi Quang Hùng
 Trần Mai Đông
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trưởng phòng
38257954
DĐ: 0903969393
tmdong@ueh.edu.vn
* Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Quản trị nguồn nhân lực

* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định
 • Phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy
 • Định biên
 • Tuyển dụng
 • Chế độ, chính sách
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm/điều động/luân chuyển công chức, viên chức
 • Bảo vệ chính trị nội bộ
 • Công tác pháp chế
Thạc sĩ Nguyễn Thị Đoan Trân
Dương Minh Mẫn
Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng
38229272 (Ext. 12)
DĐ: 0984161783
mandm@ueh.edu.vn

* Phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH
 • Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kỷ niệm chương
 • Đánh giá công chức, viên chức
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Giảng viên cao cấp/chính; Chuyên viên cao cấp/chính và tương đương
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 • Thống kê, dữ liệu nhân sự
 • Quản trị website đơn vị
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty
 • Tổ chức sự kiện
 • Văn thư, lưu trữ
 • Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền

* Công tác khác:

 • Bí thư Đoàn trường
 • Bí thư Chi bộ khối Sinh viên 4
Nguyễn Huy Hiệu
Nguyễn Huy Hiệu
Cử nhân Tiếng Anh
Chuyên viên chính
38229272 (Ext. 18)
0983100307

* Phụ trách các đầu việc:

 • Bảo hiểm xã hội (1)
 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Bảo vệ chính trị nội bộ (1)
 • Phát triển và điều chỉnh bộ máy tổ chức (1)
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Thạc sĩ Hệ thống
thông tin
Chuyên viên chính
38229272 (Ext. 12)
0913794837

* Phụ trách các đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Quản trị nội dung đơn vị trên cổng thông tin UEH (2)
 • Quản trị website đơn vị (2)
 • Quản lý hệ thống làm thêm giờ UEH (2)
 • Chế độ nghỉ trong năm (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Định biên (1)
 • Tổ chức sự kiện (1)
 • Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Xác định chỉ tiêu tuyển sinh (1)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Thống kê, dữ liệu nhân sự (2)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (2)
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm (2)
Phan Ngọc Mai
Nguyễn Tú Ngọc
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 11)
0906312363
ngocnt@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

 • Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (1)
 • Quản trị, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm (2)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)
 • Văn thư, lưu trữ (2)
 • Cấp giấy xác nhận viên chức (3)
 • Kê khai tài sản (3)
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
Nguyễn Thị Hồng Phượng
Phan Quang Dũng
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 13)
0913847722
dungpq@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc UEH (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Lương Nhà nước, nâng chuyển ngạch, phụ cấp (2)
 • Thu nhập tăng thêm UEH (2)
 • Quản trị website đơn vị (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Chế độ, chính sách (1)
 • Báo cáo chuyên môn (2)
 • Quản trị nội dung đơn vị trên cổng thông tin UEH (2)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)
 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Bảo hiểm xã hội (1)
Huỳnh Thị Ngọc Ngân
Nguyễn Thị
Hồng Phượng
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 15)
0382522688
phuongnth@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

 • Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, kỷ niệm chương (1)
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Tuyển dụng (1)
 • Đánh giá công chức, viên chức (1)
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm/điều động/luân chuyển
 • công chức, viên chức (1)
 • Quản lý nghiên cứu sinh toàn thời gian, nghiên cứu sau tiến sĩ (2)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Định biên (1)
 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Đánh giá công chức, viên chức (1)
 • Thu nhập tăng thêm UEH (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)

* Công tác khác:

 • Phó Bí thư Chi bộ Quản trị nguồn nhân lực

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Copyright by UEH. All rights reserved.